Web Design

Web 3.0 จะพลิกโฉมโลกดิจิทัลอย่างไร และแนวโน้มของ Digital Marketing จะต้องไปในทางไหน?

Web 3.0 เป็นอีกก้าวหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงในโลกอินเทอร์เน็ต ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในโลกของดิจิทัลในอีกไม่นาน รวมถึงจะกลายเป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีระบบกระจายศูนย์อีกด้วย เนื่องจาก Web 3.0 ใช้การทำงานของ Blockchain ที่เป็นระบบ Decentralized แปลว่าหลังจากนี้เราไม่จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือการตรวจสอบแบบเดิมๆอีกต่อไป เช่น ใช้บริษัทเอกชน หรือสถานบันต่างๆในการตรวจสอบข้อมูล รวมถึงการตรวจสอบโดยรัฐ แต่ความท้าทายสำคัญอีกอย่างคือ Web 3.0…